Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Údaje o úrade

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: PTSR-CJW3ZL-34144
Dátum vytvorenia záznamu: 10/05/2022

Poznámka:

* - položky musia byť vyplnené

"OM - odberné miesto" - je zmluvne dohodnuté miesto odvádzania odpadovej vody od producenta

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Stĺpec Štandard kvalityA [počet]B [počet]C [počet]D [počet]E [%]F [počet]G [hodnota]
§ 3 ods. 1 písm. a)
0
§ 3 ods. 1 písm. b)
0.15
§ 3 ods. 1 písm. c)
0
§ 3 ods. 1 písm. d)
0.15
§ 3 ods. 1 písm. e)
0
§ 3 ods. 1 písm. f)
0.15
§ 3 ods. 1 písm. g)
0.05
§ 3 ods. 1 písm. h)
0.05
§ 3 ods. 1 písm. i)
0.1
§ 3 ods. 1 písm. j)
0.2
§ 3 ods. 1 písm. k)
0.15
§ 3 ods. 1 písm. l)
0.05
Úroveň kvality odvádzania vody (%):
Požadovaná hodnota (%):
95Vysvetlivky:

A „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ je počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam

B „Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období“

C „Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“

D „Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“

E "Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu" [ stĺpec C/(stĺpec A+stĺpec B - stĺpec F)] „udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F);

F „Udalosti neukončené v sledovanom období“ – sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.

G "Miera závažnosti nedodržania štandardu kvality" - ktorá je stanovená so zreteľom na vplyv na konečných producentovPrehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality Kompenzačná platba [€]Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti
§ 3 ods. 1 písm.f) - opätovné obnovenie odvádzania vody
§ 3 ods. 1 písm.g) - dodržanie lehotry na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody
Spolu:


Ďalší postup: 1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:Číslo transakcie: PTSR-CJW3ZL-34144

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: