Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Údaje o úrade

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: PTSR-CJW5BH-44847
Dátum vytvorenia záznamu: 10/05/2022

Poznámka:

* - položky musia byť vyplnené

"OM - odberné miesto" - je zmluvne dohodnutý odber pitnej vody odberateľom

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods.1 vyhlášky č. 276 / 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Štandard kvalityA [počet]B [počet]C [počet]D [počet]E [%]F [počet]G [hodnota]
§ 2 ods. 1 písm. a)
0.15
§ 2 ods. 1 písm. b)
0
§ 2 ods. 1 písm. c)
0.05
§ 2 ods. 1 písm. d)
0
§ 2 ods. 1 písm. e)
0.05
§ 2 ods. 1 písm. f)
0
§ 2 ods. 1 písm. g)
0.1
§ 2 ods. 1 písm. h)
0.05
§ 2 ods. 1 písm. i)
0.05
§ 2 ods. 1 písm. j)
0.1
§ 2 ods. 1 písm. k)
0.15
§ 2 ods. 1 písm. l)
0.1
§ 2 ods. 1 písm. m)
0.15
§ 2 ods. 1 písm. n)
0.05
Úroveň kvality dodávky vody (%):
Požadovaná hodnota (%):
95
Vysvetlivky:

A „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ je počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam

B „Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období“

C „Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“

D „Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“

E "Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu" [ stĺpec C/(stĺpec A+stĺpec B - stĺpec F)]

„udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F);

F „Udalosti neukončené v sledovanom období“ – sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.

G "Miera závažnosti nedodržania štandardu kvality" - ktorá je stanovená so zreteľom na na konečných producentov

Prehľad o výške kompenzačných platieb


Stručný popis štandardu kvality Kompenzačná platba [€]Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody
§ 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meradla
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody
Spolu:

Ďalší postup: 1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:Číslo transakcie: PTSR-CJW5BH-44847

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: