Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Údaje o úrade

Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: PTSR-CJW5ZB-52340
Dátum vytvorenia záznamu: 10/05/2022

* - položky musia byť vyplnené

Hlásenie o sumárnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:

§ 2a§ 2b§ 2c§ 2d§ 2e§ 3a§ 3b§ 3c § 3d§ 3e§ 3f§ 3g§ 3h
A [počet]
B [počet]
C [počet]
D [počet]
E [%]
F [%]
12
11
22
10
9
6
7
8
1
2
3
5
4
G [%]
Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality [SG]
Požadovaná hodnota
90


Vysvetlivky:

A Udalosti zaznamenané v roku t-1

B Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené v roku t-1

C Udalosti zaznamenané v roku t-1 a prechádzajúce do roku t

D Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardov kvality

E Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality k všetkým udalostiam [D/(A+B-C) x 100]

F Miera závažosti štandardu kvality

G Úroveň kvality štandardu kvality [(100 - E) x F / 100]

Prehľad o výške kompenzačných platieb:


Druh nedodržaného štandardu kvality POČET nedodržaných štandardov kvalitySUMA vyplatených kompenzačných platieb
§písm.Stručný popis štandardu kvalityCELKOMz toho domácnosti CELKOM (eur)z toho domácnosti (eur)
§ 2 ods.1a)Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste.
b)Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie.
c)Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy.
d)Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu.
e)Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody.
§ 3 a)Oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.
b)Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.
c)Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.
d)Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo.
e)Písomné určenie a doručenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenie.
f)Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi.
g)Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo.
h)Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla.
Spolu:

Ďalší postup: 1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:Číslo transakcie: PTSR-CJW5ZB-52340

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: