Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Údaje o úrade

Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - USKLADŇOVANIE

Číslo transakcie: PTSR-CJW5XF-52041
Dátum vytvorenia záznamu: 10/05/2022

Údaje o regulovanom subjekte:

10/05/2022

Vyhodnotenie štandardov kvality uskladňovania plynu

Štandard kvality uskladňovania plynu Počet udalostí spoluPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPočet udalostí z t-2 rokuPodiel v limite/spoluMiera závažnostiÚroveň kvality [%]
Dodržanie kvality plynu pri uskladňovaní podľa technických podmienok prevádzkovateľa zásobníka (§ 2 písm. a))
15
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o stave preverovania kvality plynu (§ 2 písm. b))
10
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu (§ 2 písm. c))
10
Overenie správnosti vyúčtovania platby za uskladňovanie plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania (§ 2 písm. d))
15
Dodržanie plynulosti procesu uskladňovania plynu dohodnutého v zmluve o uskladňovaní plynu pri pevnej uskladňovacej kapacite (§ 2 písm. e))
24
17
Písomné oznámenie prevádzkovateľa zásobníka užívateľovi zásobníka o začiatku a ukončení plánovaného prerušenia alebo obmedzenia uskladňovania plynu (§ 2 písm. f))
5
Dodržanie termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia služieb uskladňovania plynu (§ 2 písm. g))
7
Zverejnenie informácie o voľnej uskladňovacej kapacite na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením uskladňovacej kapacity (§ 2 písm. h))
7
Zverejnenie informácie o voľnej prerušiteľnej uskladňovacej kapacite na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka najneskôr sedem dní pred uvoľnením prerušiteľnej kapacity (§ 2 písm. i))
7
Zverejnenie informácie o pláne predpokladaných ročných odstávok na nasledujúci kalendárny rok na webovom sídle prevádzkovateľa zásobníka do 30. novembra kalendárneho roka (§ 2 písm. j))
7
XP (vypočítaná hodnota čísla)
Požadovaná hodnota
94,75
Vysvetlivky:

V stĺpci 4 sa uvádza počet udalostí, ktoré nastali v roku t-1, ale do konca roka t-1 neuplynula doba na ich vybavenie a neboli v roku t-1 vybavené.

V stĺpci 5 sa uvádza súčet počtu udalostí

1. ktoré nastali v roku t-2 a do konca roka t-1 uplynula doba na ich vybavenie,

2. ktoré nastali v roku t-2 a do konca roka t-2 neuplynula doba na ich vybavenie a boli v roku t-1 vybavené,

3. udalostí z minulých období, ktorých lehota na vybavenie uplynula v roku t-1.


Prehľad o výške kompenzačných platieb

1 23456
Označenie štandardu kvalitySuma KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
§ 2 písm. b)
§ 2 písm. c)
§ 2 písm. d)
§ 2 písm. f)
§ 2 písm. g)
Spolu:

Ďalší postup:

1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:
Číslo transakcie: PTSR-CJW5XF-52041

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: