Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Údaje o úrade

Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - PREPRAVA

Číslo transakcie: PTSR-CJW3UB-33317

Údaje o regulovanom subjekte:

10/05/2022

Vyhodnotenie štandardov kvality prepravy plynu

Štandard kvality prepravy plynuPočet udalostí spoluPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPočet udalostí z t-2 rokuPodiel v limite/spoluMiera závažnostiÚroveň kvality [%]
Vydanie písomného stanoviska k pripojeniu plynového zariadenia k prepravnej sieti (§ 3 písm. a)) 10.000
Umožnenie prepravy plynu po pripojení plynového zariadenia k prepravnej sieti podľa dátumu začiatku prepravy dohodnutého v zmluve o preprave plynu (§ 3 písm. b)) 9.000
Obnovenie prepravy plynu po poruche alebo po doručení žiadosti užívateľa prepravnej siete plynu na obnovenie prepravy plynu po prerušení alebo obmedzení prepravy plynu (§ 3 písm. c)) 10.000
Dodržanie kvality plynu počas prepravy (§ 3 písm. d)) 10.000
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o stave preverovania kvality plynu (§ 3 písm. e)) 10.000
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality prepravovaného plynu (§ 3 písm. f)) 10.000
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla (§ 3 písm. g)) 10.000
Overenie správnosti vyúčtovania platby za prepravu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania (§ 3 písm. h)) 10.000
Dodržanie plynulosti prepravy plynu (§ 3 písm. i)) 15 7.000
Písomné oznámenie prevádzkovateľa prepravnej siete užívateľovi prepravnej siete o začiatku a ukončení plánovaného obmedzenia alebo prerušenia prepravy plynu (§ 3 písm. j)) 7.000
Dodržania termínu začatia alebo ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prepravy plynu (§ 3 písm. k)) 7.000
XP (vypočítaná hodnota čísla)
Požadovaná hodnota94,25

Prehľad o výške kompenzačných platieb

1 23456
Označenie štandardu kvalitySuma KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
§ 3 písm. a)
§ 3 písm. b)
§ 3 písm. c) prvý bod
§ 3 písm. c) druhý bod
§ 3 písm. e)
§ 3 písm. f)
§ 3 písm. g)
§ 3 písm. h)
§ 3 písm. j)
§ 3 písm. k)
Spolu:

Ďalší postup:

1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:
Číslo transakcie: PTSR-CJW3UB-33317

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: