Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Údaje o úrade

Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA

Číslo transakcie: PTSR-CJW4X8-4298

Údaje o regulovanom subjekte::

10/05/2022

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky plynu

Štandard kvality dodávky plynu Počet udalostí spoluPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPočet udalostí z t-2 rokuPodiel v limite/spoluMiera závažnostiÚroveň kvality [%]
Uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu (§ 5 písm. a))
20
Obnovenie dodávky plynu odberateľovi po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby (§ 5 písm. b))
20
Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu (§ 5 písm. c))
10
Písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu (§ 5 písm. d))
10
Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania (§ 5 písm. e))
5
Úhrada opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa plynu alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi plynu (§ 5 písm. f))
10
Odoslanie žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti , ak odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej alebo distribučnej siete(§ 5 písm. g))
10
Odoslanie stanoviska prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska (§ 5 písm. g))
10
Odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom do piatich pracovných dní odkedy bola kompenzačná platba, ktorá patrí účastníkovi trhu s plynom, od prevádzkovateľa siete pripísaná na účet dodávateľa plynu a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe (§ 5 písm.h))
5
XP (vypočítaná hodnota čísla)
Požadovaná hodnota
94,75

Prehľad o výške kompenzačných platieb

123456
Označenie štandardu kvalitySuma KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
DomMimo domDomMimo domDomMimo domDomMimo domDomMimo dom
§ 5 písm. a)
§ 5 písm. b)
§ 5 písm. c)
§ 5 písm. d)
§ 5 písm. e)
§ 5 písm. f)
§ 5 písm. g) prvý bod
§ 5 písm. g) druhý bod
§ 5 písm. h)
Spolu:
Dom + Mimo dom

1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:
Číslo transakcie: PTSR-CJW4X8-4298

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: