Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Údaje o úrade

Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DISTRIBÚCIA

Číslo transakcie: PTSR-CJW4CT-35940

Údaje o regulovanom subjekte:

10/05/2022

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie plynu

Štandard kvality distribúcie plynu Počet udalostí spoluPočet udalostí v limitePočet udalostí mimo limituPočet nedoriešených udalostíPočet udalostí z t-2 rokuPodiel v limite/spoluMiera závažnostiÚroveň kvality [%]
Písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. a)
5
Umožnenie distribúcie plynu po pripojení plynového zariadenia k distribučnej sieti (§ 4 písm. b))
5
Obnovenie distribúcie plynu po poruche (§ 4 písm. c))
10
Obnovenie distribúcie plynu po doručení žiadosti užívateľa distribučnej siete po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu (§ 4 písm. c))
7
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu v domácnosti (§ 4 písm. d))
5
Písomné vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete k zmene odberových pomerov na odbernom mieste odberateľa plynu mimo domácnosti (§ 4 písm. d))
5
Dodržanie kvality plynu pri distribúcii plynu ustanovenej v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete (§ 4 písm. e))
8
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu (§ 4 písm. f))
5
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu (§ 4 písm. g))
5
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla (§ 4 písm. h))
5
Overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania (§ 4 písm. i))
8
Písomné oznámenie prevádzkovateľa distribučnej siete užívateľovi distribučnej siete o začiatku a ukončení plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu (§ 4 písm. j))
5
Dodržanie termínu začatia a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu (§ 4 písm. k))
7
Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu - SAIDI (§ 4 písm. l))
10
10
Dodržanie plynulosti distribúcie plynu dohodnutej v zmluve o distribúcii plynu – SAIFI (§ 4 písm. l))
3
10
XP (vypočítaná hodnota čísla)
Požadovaná hodnota
94,40

Prehľad o výške kompenzačných platieb

123456
Označenie štandardu kvalitySuma KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP,na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
DomMimo domDomMimo domDomMimo domDomMimo domDomMimo dom
§ 4 písm. a)
§ 4 písm. b)
§ 4 písm. c) prvý bod
§ 4 písm. c) druhý bod
§ 4 písm. d) prvý bod
§ 4 písm. d) druhý bod
§ 4 písm. f)
§ 4 písm. g)
§ 4 písm. h)
§ 4 písm. i)
§ 4 písm. j)
§ 4 písm. k)
Spolu:
Dom + Mimo dom

1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:
Číslo transakcie: PTSR-CJW4CT-35940

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: