Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Údaje o úrade

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - Prenos

Číslo transakcie: PTSR-CJW62C-52518
Dátum vytvorenia záznamu: 10/05/2022

Údaje o regulovanom subjekte:

* - položky musia byť vyplnené

Úroveň dodržiavania kvality prenosu elektriny

ABCDEF
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.PopisPočet, hodnotaKritériumMiera závažnosti ŠKXPi
§ 2 písm. a)P1C
10
P1N
§ 2 písm. b)P2C
9
P2D
§ 2 písm. c)P3C
10
P3D
§ 2 písm. d)P4C
10
P4D
§ 2 písm. e)P5C
10
P5D
§ 2 písm. f)P6C
10
P6D
§ 2 písm. g)P7C
8
P7D
§ 2 písm. h)P8C
9
P8D
§ 2 písm. i), AITP9
10
§ 2 písm. i), N400P10
7
§ 2 písm. i), N220P11
7
XP - celková úroveň dodržiavania ŠK
Požadovaná hodnota XP podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.
94.700
Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.

2. PiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.

3. P1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.

4. P1D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

5. P9, P10, P11 - dosiahnuté hodnoty AIT, N400 a N220 .
Medziročné porovnanie parametrov plynulosti prenosu elektriny

Parameter plynulosti prenosu elektrinyRok t-1Rok t-2
AIT
N400
N220

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XP

RokHodnota XP
t-1
t-2

Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MINCelkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavyCelkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1 [MWh]

Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)

Vznik udalostí podľa § 5Celkový počet udalostí v roku t-1Celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny v roku t-1 vyjadrená v tvare HH:MIN]Celkový počet dotknutých odberných miest pripojených do sústavyCelkové množstvo nedodanej elektriny v roku t-1 z dôvodu vzniku udalosti [MWh]
písm. b)
písm. c)
písm. d)

Celkový počet udalostí v roku t-1, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Celkový počet udalostí v roku t-1, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalosti
písm. f), zásah vyššej moci
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Označenie štandardu kvality prenosu elektriny podľa vyhláškySuma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celkové suma uhradených KP v eurách v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
§ 2 písm. a)
§ 2 písm. b)
§ 2 písm. c)
§ 2 písm. d)
§ 2 písm. e)
§ 2 písm. f)
§ 2 písm. g)
§ 2 písm. h)
Spolu

Evidencia odmietnutých KP

Počet odmietnutých KPVýška odmietnutých KPĎalší postup: 1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:Číslo transakcie: PTSR-CJW62C-52518

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: