Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Údaje o úrade

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: PTSR-CJW3TB-33141
Dátum vytvorenia záznamu: 10/05/2022

Údaje o regulovanom subjekte:

* - položky musia byť vyplnené

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného rokaObjem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh
Počet OM "domácnosť":*
Počet OM "malý podnik":*
Počet OM "ostatní KO":*
Celkový počet OM spolu:
Spolu:
Vysvetlivky:

* - položky musia byť vyplnené

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.
Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

ABCDEF
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.PopisPočet, hodnotaKritériumMiera závažnosti ŠKXDOi
§ 4 ods.1, písm. a)DO1C
10
DO1D
§ 4 ods.1, písm. b)DO2C
12
DO2D
§ 4 ods.1, písm. c)DO3C
15
DO3D
§ 4 ods.1, písm. d)DO4C
18
DO4D
§ 4 ods.1, písm. e)DO5C
10
DO5D
§ 4 ods.1, písm. f)DO6C
15
DO6D
§ 4 ods.1, písm. g)DO7C
10
DO7D
§ 4 ods.1, písm. h)DO8C
10
DO8D
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.
95.900
Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.

2. DOiC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.

3. DOiD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

RokHodnota XDO
t-1
t-2
Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbenej bunky.


Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa §5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou
Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.


Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhláškySuma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)
§ 4 ods.1 písm. b)
§ 4 ods.1 písm. c)
§ 4 ods.1 písm. d)
§ 4 ods.1 písm. e)
§ 4 ods.1 písm. f)
§ 4 ods.1 písm. g)
§ 4 ods.1 písm. h)
Spolu:
Dom. + Mimo dom.
Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.


Evidencia odmietnutých KP

Počet odmietnutých KPVýška odmietnutých KP
Ďalší postup: 1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:Číslo transakcie: PTSR-CJW3TB-33141

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: