Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Údaje o úrade

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: PTSR-D68Q4Y-20516
Dátum vytvorenia záznamu: 06/14/2024

Údaje o regulovanom subjekte:

Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV domácnosti:
Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:
Počet OM na napäťovej úrovni nad 1 kV:
Celkový počet OM spolu:

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

ABCDEF
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.PopisPočet, hodnotaKritériumMiera závažnosti ŠKXDi
§ 3 písm. a)D1C
6
D1N
§ 3 písm. b)D2C
5
D2D
§ 3 písm. c)D3C
7
D3D
§ 3 písm. d)D4C
6
D4D
§ 3 písm. e)D5C
7
D5D
§ 3 písm. f)D6C
7
D6D
§ 3 písm. g) prvý bodD7C
6
D7D
§ 3 písm. g) druhý bodD8C
6
D8D
§ 3 písm. h)D9C
6
D9D
§ 3 písm. i)D10C
6
D10D
§ 3 písm. j)D11C
4
D11D
§ 3 písm. k)D12C
4
D12D
§ 3 písm. l)D13C
4
D13D
§ 3 písm. m)D14C
7
D14D
§ 3 písm. n)D15C
4
D15D
§ 3 písm. o), SAIDIND16
6
§ 3 písm. o), SAIFIND17
5
§ 3 písm. o), ISSD18
4
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.
93.400
Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.

2. DiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.

3. D1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.

4. DiD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

5. D16, D17, D18 - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.


Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS

Ukazovateľ Rok t-1Rok t-2
SAIDISAIDIN
SAIDIN§5
SAIDINC
SAIDIP
SAIFISAIFIN
SAIFIN§5
SAIFINC
SAIFIP
ISS

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XD

RokHodnota XD
t-1
t-2

Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MINCelkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavyCelkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1 [MWh]

Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)

Vznik udalostí podľa § 5Celkový počet udalostí v roku t-1Celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny v roku t-1 vyjadrená v tvare HH:MIN]Celkový počet dotknutých odberných miest pripojených do sústavyCelkové množstvo nedodanej elektriny v roku t-1 z dôvodu vzniku udalosti [MWh]
písm. b); živelná pohroma
písm. c); tretia osoba
písm. d); ohrozenie života

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Celkový počet udalostí v roku t-1, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa §5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhláškySuma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1Počet uhradených KP v roku t-1
Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.Dom.Mimo dom.
§ 3 písm. a)
§ 3 písm. b)
§ 3 písm. c)
§ 3 písm. d)
§ 3 písm. e)
§ 3 písm. f)
§ 3 písm. g)
§ 3 písm. h)
§ 3 písm. i)
§ 3 písm. j)
§ 3 písm. k)
§ 3 písm. l)
§ 3 písm. m)
§ 3 písm. n)
Spolu:
Dom. + Mimo dom.

Evidencia odmietnutých KP

Počet odmietnutých KPVýška odmietnutých KPĎalší postup: 1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:Číslo transakcie: PTSR-D68Q4Y-20516

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: